skip the intro

the Author's Candle Logo Gordon MacDiarmid